Advert
Ahmet BOYLU
Ahmet BOYLU
Giriş Tarihi : 10-04-2019 09:29

LOZAN AN­LAŞ­MA­SI ve MA­DEN­LERİMİZ


Son yıl­lar­da ne­re­ye dön­sek şöyle bir id­di­ay­la kar­şı­la­şı­yo­ruz: “Lozan Ant­laş­ma­sı 100 yıl sü­re­li ya­pıl­mış­tır. Ant­laş­ma­ya ekli gizli mad­de­ler­de, Tür­ki­ye’nin bor ve pet­rol başta olmak üzere ma­den­le­ri­ni çı­kar­ma­sı ya­sak­lan­dı­ğı için biz bun­lar­dan ya­rar­la­na­mı­yo­ruz. Ant­laş­ma­nın sü­re­si 2023 yı­lın­da do­la­cak, do­la­yı­sıy­la 2023’den iti­ba­ren ma­den­le­ri­mi­zi yer üs­tü­ne çı­ka­rıp kul­la­na­rak ve ihraç ede­rek hızla ge­liş­miş ülke sta­tü­sü­ne ge­çe­ce­ğiz.”
Bu iddia doğru mu yoksa bir şehir ef­sa­ne­si mi? Eğer doğ­ruy­sa bu­gü­ne kadar çı­ka­ra­ma­dı­ğı­mız ma­den­le­ri­mi­zi çı­ka­ra­rak 2023’den sonra zen­gin ola­ca­ğız de­mek­tir.
Lozan Ant­laş­ma­sı 100 Yıl­lık Bir Ant­laş­ma mı?
Ma­den­ler­le ala­ka­sı var mı?
Lozan Ant­laş­ma­sı’nı baş­tan sona in­ce­le­di­ği­miz­de Ant­laş­ma­nın sü­re­li ol­ma­dı­ğı­nı, Tür­ki­ye’nin bor ve pet­rol başta olmak üzere yer altı zen­gin­lik­le­ri­nin çı­ka­rıl­ma­sı­nı en­gel­le­yi­ci her­han­gi bir madde veya dü­zen­le­me içer­me­di­ği­ni gör­mek müm­kün. Lozan Ant­laş­ma­sı’na ekli gizli mad­de­ler veya ant­laş­ma ek­le­ri olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da bu­gü­ne kadar or­ta­ya her­han­gi bir şey çık­ma­dı. O ne­den­le ma­den­le­ri­mi­zi çı­kar­ma­mı­zı en­gel­le­yen gizli dü­zen­le­me­ler olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­su­nun ger­çek olup ol­ma­dı­ğı­nı in­ce­le­ye­rek an­la­ya­bi­li­riz.
Akıl­la­ra ilk gelen dün­ya­da­ki re­zerv­le­rin %72’sine sahip olan Tür­ki­ye’nin bu ma­de­ni çı­kar­ma­da başı çek­ti­ği bor ma­den­le­ri­dir. 
Bor ma­de­ni­nin kul­la­nım alan­la­rı kı­sa­ca, Cam sa­na­yi, se­ra­mik sa­na­yi, te­miz­le­me ve be­yaz­lat­ma sa­na­yi, Yan­ma­yı ön­le­yi­ci mad­de­ler, Tarım, Me­ta­lür­ji,Nük­le­er ener­ji uy­gu­la­ma­la­rışek­lin­de özet­le­ne­bi­lir.
Tür­ki­ye ve dün­ya­da bor re­zerv­le­ri­nin son du­ru­mu
Dün­ya­da­ki bor re­zer­vi 2015 yılı iti­ba­riy­le 1,3 tril­yon ton ola­rak he­sap­lan­mak­ta­dır. Bu re­zer­vin yüzde 73,2’si Tür­ki­ye’de, yüzde 6,1’i ABD’de, yüzde 3,6’sı Çin’dedir. Gö­rü­le­ce­ği gibi Tür­ki­ye bor re­zer­vin­de dün­ya­da açık ara ilk sı­ra­da­dır. Aynı yılda dünya bor üre­ti­mi 4,2 mil­yon ton­dur. Bu üre­tim­de Tür­ki­ye yüzde 48 ile bi­rin­ci sı­ra­da, ABD yüzde 29 ile ikin­ci sı­ra­da ve Güney Ame­ri­ka ül­ke­le­ri (Ar­jan­tin, Şili, Peru ve Bo­liv­ya) yüzde 12 ile üçün­cü sı­ra­da yer al­mak­ta­dır.
Tür­ki­ye, bor ma­de­ni ih­ti­ya­cın­da kendi iç ta­le­bi­ni kar­şı­la­dık­tan sonra ih­ra­cat da yap­mak­ta­dır. Tür­ki­ye’de bor ma­de­ni üre­ti­mi­ni üst­len­miş olan Eti Maden İşlet­me­le­ri­nin 2015 yılı bor ma­de­ni satış ge­lir­le­ri top­la­mı 809 mil­yon Dolar olup bunun 787 mil­yon Do­la­rı ih­ra­cat ge­li­ri­dir.
Tüm bu bil­gi­le­re geniş bir çer­çe­ve­de ba­ka­bil­di­ği­miz zaman as­lın­da bir­çok ülke için neden st­ra­te­jik bir öneme sahip ol­du­ğu­nu an­la­ya­bi­li­yo­ruz bu ma­de­nin.
Pet­rol­de durum ne?
Dünya pet­rol re­zer­vi (kon­van­si­yo­nel ol­ma­yan pet­rol hariç) 1,7 tril­yon varil, doğal gaz re­zerv­le­ri 187,1 tril­yon m3’dür. Tür­ki­ye’nin 2015 yılı iti­ba­riy­le sap­tan­mış ham pet­rol re­zer­vi 334,5 mil­yon varil, do­ğal­gaz re­zer­vi ise 3,7 mil­yar m3’dür. Dün­ya­da pet­rol üre­ti­mi gün­lük ola­rak 91 mil­yon varil, doğal gaz üre­ti­mi yıl­lık ola­rak 3,5 tril­yon m3’dür. 2015 yı­lın­da Tür­ki­ye, gün­lük or­ta­la­ma ola­rak tü­ket­ti­ği 503 bin varil ham pet­ro­lün 51 bin va­ri­li­ni kendi kay­nak­la­rın­dan (yüzde 10) üret­miş, kalan mik­ta­rı­nı ithal et­miş­tir. Aynı yılda Tür­ki­ye, yıl­lık ola­rak tü­ket­ti­ği top­lam 48,8 mil­yar m3 doğal gazın 398 mil­yon m3’ünü ken­di­si üret­miş (yüzde 0,8) kalan kıs­mı­nı ithal et­miş­tir.
Demek ney­miş? Ül­ke­miz­de maden ara­mak ve çı­kar­mak yasak de­ğil­miş…
Lozan Ant­laş­ma­sı’nın, doğal kay­nak­la­rı­mı­zı ara­ma­yı en­gel­le­yi­ci gizli mad­de­le­ri ol­du­ğu ve ant­laş­ma­nın 100 yıl sü­re­li ol­ma­sı ne­de­niy­le 2023’de yü­rür­lük­ten kal­ka­ca­ğı, ondan sonra bizim bu kay­nak­la­rı çı­ka­ra­rak hızla ge­liş­miş ülke ko­nu­mu­na ge­çe­ce­ği­miz bi­çi­min­de­ki id­da­ya ge­lir­sek. 
Lozan Ant­laş­ma­sı met­ni­ne iliş­kin in­ce­le­me­miz­de; ant­laş­ma­nın sü­re­li ol­du­ğu­na iliş­kin hiç­bir dü­zen­le­me yok­tur. Ar­dın­dan ant­laş­ma met­nin­de yer al­ma­yan ve doğal kay­nak­la­rı­mı­zı çı­kar­ma­mı­zı en­gel­le­yen gizli dü­zen­le­me­ler olup ol­ma­dı­ğın ba­ka­lım. Bu­ra­da eli­miz­de gizli metin v.b. ol­ma­dı­ğı için doğal kay­nak­la­rı­mı­zı ara­yıp ara­ma­dı­ğı­mı­zı ana­liz et­me­ye gi­riş­tik. En kri­tik üç kay­nak olan bor, ham pet­rol ve doğal gazı örnek ola­rak seçip dev­le­tin resmi ra­por­la­rın­dan ko­nu­yu araş­tır­dık. Bu araş­tır­ma­la­rı­mız­da gör­dük ki doğal kay­nak­la­rı­mı­zı ye­te­rin­ce arı­yo­ruz ve bul­duk­la­rı­mı­zı dev­re­ye so­ka­bi­li­yo­ruz. Yani bun­la­rı ara­ma­mı­za engel olan hiç­bir dü­zen­le­me veya başka bir engel söz ko­nu­su değil.
Ve so­nuç­ta bu id­di­anın sa­de­ce bir şehir ef­sa­ne­sin­den iba­ret ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­mış ve ta­ri­hin çöp­lü­ğü­ne atmış olduk.
Ancak şunu söy­le­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim. Biz ma­den­le­ri­mi­zi ra­hat­ça çı­ka­rıp on­la­rı sa­ta­bi­li­yo­ruz bu ko­nu­da her­han­gi bir şüp­he­miz ya da bizi dur­du­ra­bi­lecek bir engel yok. Sorun şu ki bizim Bor sat­tı­ğı­mız Ame­ri­ka’da ki bir şir­ket boru iş­li­yor ve iş­len­miş bor­dan yılda 6 mil­yar dolar ciro elde edi­yor. Biz ise tüm dün­ya­ya ihraç et­ti­ği­miz ham borun sa­tı­şın­dan yılda yak­la­şık 800 mil­yon dolar ciro elde edi­yo­ruz.
ASIL DÜ­ŞÜ­NÜL­MESİ GE­RE­KEN KONU BU OL­MA­LI
Lüt­fen araş­tı­ra­lım oku­ya­lım.
At göz­lü­ğü gibi tek yönlü değil, her yön­den ba­ka­lım.
Hiç uzat­ma­dan söy­le­ye­yim: Lozan'da müm­kün olan her­şey ya­pıl­mış­tı, sa­vaş­tan galip ama son de­re­ce yor­gun çık­mış olan Tür­ki­ye, ala­bi­le­ce­ği her­şe­yi al­mış­tı! An­laş­ma­nın gizli mad­de­le­ri falan yoktu...
LOZAN AN­LAŞ­MA­SI MUSUL KER­KÜR HATAY SÜ­LEY­MANİYE gibi SO­RUN­LAR ERMENİ SO­RU­NU­NU DİĞER YA­ZI­LA­RIM­DA OKU­YABİLİRSİNİZ.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti düş­man­la­rı­nın ger­çe­ği adeta ters­yüz ede­rek, yalan ya­za­rak, yalan söy­le­ye­rek genç ku­şak­la­rı kan­dır­ma­yı ba­şar­mış ol­ma­la­rı­dır. Her duy­du­ğu­na ina­nan "fa­ce­bo­ok ve twi­ter bu­da­la­sı" genç ku­şak­la­rın da bunda kat­kı­sı yok de­ğil­dir hani...
Lüt­fen ken­di­mi­zi kan­dır­ma­dan dün­ya­ya ve ül­ke­mi­ze ba­ka­lım. 
Bizim tek ih­ti­ya­cı­mız olan şey BİRBİRİMİZE OLAN GÜVENİMİZDİR.
Bu da ÇOK YÖNLÜ BAKIŞ AÇI­SIN­DAN gelir
Körü kö­rü­ne bağ­lı­lık in­sa­noğ­lu­nun en büyük ha­ta­sı­dır.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA